ادمین های تلگرامی دست به عصاتر می شوند

ادمین های تلگرامی دست به عصاتر می شوند
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ضمن اثربخش دانستن احراز هویت ادمین کانال های تلگرام بر جلوگیری از انتشار اخبار کذب و محتوای نامناسب، این اقدام را راهی برای شناسایی کسانی که در این فضا کار خلاف انجام می دهند و نه کنترل همیشگی محتوای کانال ها اعلام کرد.

ادمین های تلگرامی دست به عصاتر می شوند

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ضمن اثربخش دانستن احراز هویت ادمین کانال های تلگرام بر جلوگیری از انتشار اخبار کذب و محتوای نامناسب، این اقدام را راهی برای شناسایی کسانی که در این فضا کار خلاف انجام می دهند و نه کنترل همیشگی محتوای کانال ها اعلام کرد.
ادمین های تلگرامی دست به عصاتر می شوند