انتخابات تلگرامیزه

لذا اشکال سنتی ارتباط هنوز حداقل بر گروههای سنی بالا و بعضا کم سواد تاثیر بیشتری دارد و غفلت از این ابزارهای تبلیغ سنتی و گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد تبلیغی تلگرام و نرم افزارهای مشابه می تواند تجربه ای تلخ را برای کاندیداها و هواداران رقم بزند.

اخبار دنیای تکنولوژی

گیم پلی استیشن