انتقام از دختر کرمانی با هک کردن تلگرام او!

انتقام از دختر کرمانی با هک کردن تلگرام او!
متهم با هک کردن کردن تلگرام شاکی شماره تلفن های اقوام و آشنایان وی را به دست آورده بود و با آنها از طریق تلگرام خودش ارتباط برقرار کرده و مطالب غیرواقعی علیه وی و خانواده اش منتشر می کرد.

انتقام از دختر کرمانی با هک کردن تلگرام او!

متهم با هک کردن کردن تلگرام شاکی شماره تلفن های اقوام و آشنایان وی را به دست آورده بود و با آنها از طریق تلگرام خودش ارتباط برقرار کرده و مطالب غیرواقعی علیه وی و خانواده اش منتشر می کرد.
انتقام از دختر کرمانی با هک کردن تلگرام او!

فیلم سریال آهنگ