انتقام گیری «وایتکسی» خواستگار کینه جو

انتقام گیری «وایتکسی» خواستگار کینه جو
خواستگار کینه جو وقتی از دختر مورد علاقه اش پاسخ منفی شنید روی او مایع ضدعفونی کننده ریخت.
به گزارش مهر، زن جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی با طرح شکایتی اعلام کرد از دست خواستگار انتقام جویی که با او در شبکه های اجماعی آشنا شده است، اعلام کرد امنیت جانی ندارد. او از ماموران پلیس در خواست کرد تا خواستگار کینه جورا بازداشت کنند.
شاکی در تحقیقات فنی به بازپرس سهرابی از شعبه نهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران گفت: چندی پیش با مردی در تلگرام آشنا شدم و پس از مدتی مرد غریبه پیشنهاد ازدواج به من داد و قرار شد …

انتقام گیری «وایتکسی» خواستگار کینه جو

خواستگار کینه جو وقتی از دختر مورد علاقه اش پاسخ منفی شنید روی او مایع ضدعفونی کننده ریخت.
به گزارش مهر، زن جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی با طرح شکایتی اعلام کرد از دست خواستگار انتقام جویی که با او در شبکه های اجماعی آشنا شده است، اعلام کرد امنیت جانی ندارد. او از ماموران پلیس در خواست کرد تا خواستگار کینه جورا بازداشت کنند.
شاکی در تحقیقات فنی به بازپرس سهرابی از شعبه نهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران گفت: چندی پیش با مردی در تلگرام آشنا شدم و پس از مدتی مرد غریبه پیشنهاد ازدواج به من داد و قرار شد …
انتقام گیری «وایتکسی» خواستگار کینه جو