انفاق به همراه دل کندن

انفاق به همراه دل کندن
وقتی سه دست لباس داریم و به هر سه آن ها هم علاقه داریم، اگر یک دست از آن ها را به کسی که ندارد، هدیه دهیم، این مصداق دل کندن می شود. وعدۀ بهشت نیز به دلیل همین دل کندن از وابستگی هاست.
بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان

انفاقی مهم است که دل کندن به همراه داشته باشد؛ چون اگر مسأله دل کندن از تعلقات دنیایی نباشد کارهای خیر افراد چندان مهم نیستند. ما به بسیاری از چیزها دلبستگی نداریم و از همین رو براحتی از آن ها می گذریم، اما وقتی سه دست لباس داریم و به هر سه آن ها هم علاقه داریم، اگر یک دست از آن ها را به کسی که ندارد، هدیه دهیم، این مصداق دل کندن می شود. وعدۀ بهشت نیز به دلیل همین دل کندن از وابستگی هاست وگرنه این یک دست لباس و یا ده هزار تومان پول که در برابرش بهشت قرار نمی گیرد. پروردگار متعال هم از باب عنایت خودش که می بیند من از این لباس مورد علاقه ام و یا پول مورد نیازم دل کنده ام، عملِ مرا رشد می دهد و در قیامت به صورت بهشت به من برمی گرداند. منبع:
کانال تلگرام استاد انصاریان

انفاق به همراه دل کندن

وقتی سه دست لباس داریم و به هر سه آن ها هم علاقه داریم، اگر یک دست از آن ها را به کسی که ندارد، هدیه دهیم، این مصداق دل کندن می شود. وعدۀ بهشت نیز به دلیل همین دل کندن از وابستگی هاست.
بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان

انفاقی مهم است که دل کندن به همراه داشته باشد؛ چون اگر مسأله دل کندن از تعلقات دنیایی نباشد کارهای خیر افراد چندان مهم نیستند. ما به بسیاری از چیزها دلبستگی نداریم و از همین رو براحتی از آن ها می گذریم، اما وقتی سه دست لباس داریم و به هر سه آن ها هم علاقه داریم، اگر یک دست از آن ها را به کسی که ندارد، هدیه دهیم، این مصداق دل کندن می شود. وعدۀ بهشت نیز به دلیل همین دل کندن از وابستگی هاست وگرنه این یک دست لباس و یا ده هزار تومان پول که در برابرش بهشت قرار نمی گیرد. پروردگار متعال هم از باب عنایت خودش که می بیند من از این لباس مورد علاقه ام و یا پول مورد نیازم دل کنده ام، عملِ مرا رشد می دهد و در قیامت به صورت بهشت به من برمی گرداند. منبع:
کانال تلگرام استاد انصاریان
انفاق به همراه دل کندن