بازداشت پدربزرگی که مزاحم نوه خود می شد!

پدربزرگ 86 ساله ای که با هویت ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام برای نوه جوان خود ایجاد مزاحمت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

استخدام

تکنولوژی جدید