بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟

بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟
رویداد24-  محسن جلال پور شاید تنها مقام اقتصادی کشور باشد که با راه اندازی یک کانال در تلگرام موفق شده بیش از چهار هزار مخاطب مستقیم داشته باشد که با آنها ساعت به ساعت در حال صحبت کردن و تشریح فعالیت هایش است.ا
شش سال بیشتر نداشت که پایش به بازار کرمان باز شد. آن زمان پدرش یکی از پنج تاجر اول استان کرمان بود. آن دوره را خودش این طور روایت می کند: «من در یک خانواده متمول به دنیاآمده ام. جد بزرگ ما تاجر غله بوده است. من هم از ابتدای کودکی در همان کاروانسرایی که پدرم در آن حجره داشت و هنوز هم پابرجاست …

بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟

رویداد24-  محسن جلال پور شاید تنها مقام اقتصادی کشور باشد که با راه اندازی یک کانال در تلگرام موفق شده بیش از چهار هزار مخاطب مستقیم داشته باشد که با آنها ساعت به ساعت در حال صحبت کردن و تشریح فعالیت هایش است.ا
شش سال بیشتر نداشت که پایش به بازار کرمان باز شد. آن زمان پدرش یکی از پنج تاجر اول استان کرمان بود. آن دوره را خودش این طور روایت می کند: «من در یک خانواده متمول به دنیاآمده ام. جد بزرگ ما تاجر غله بوده است. من هم از ابتدای کودکی در همان کاروانسرایی که پدرم در آن حجره داشت و هنوز هم پابرجاست …
بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟

اخبار دنیای دیجیتال

هنر