تلگرام بر مبنای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رفع فیلتر می شود

تلگرام بر مبنای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رفع فیلتر می شود
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و رفع فیلترینگ آن باید بر مبنای تصمیمات این شورا، مورد بررسی قرار گیرد.

تلگرام بر مبنای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رفع فیلتر می شود

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: فیلتر تلگرام توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و رفع فیلترینگ آن باید بر مبنای تصمیمات این شورا، مورد بررسی قرار گیرد.
تلگرام بر مبنای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رفع فیلتر می شود