دردسر کانال جعلی تلگرام برای آموزش و پرورش/ تعطیلی مدارس کذب است

کانال جعلی با داشتن عضو بسیار در تلگرام با نام وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شده است و اخبار کذب تعطیلی مدارس را منتشر می کند.

اندروید