در جوانی ورزش باستانی می کردم/دست پختم حرف ندارد/حدود ۴۰۰ گروه تلگرام عضو هستم

در جوانی ورزش باستانی می کردم/دست پختم حرف ندارد/حدود ۴۰۰ گروه تلگرام عضو هستم
گپ وگفت با چهره ای که همیشه در قاب شهرت، دست نیافتنی به نظر می رسد، اینکه چگونه زندگی می کند و بی هیچ تکلّفی از دغدغه های ساده و روزمره زندگی شخصی اش بگوید، بی شک خواندنش نه تنها خالی از لطف نیست بلکه جذاب به نظر می رسد.
به گزارش تسنیم ، گپ وگفت با چهره ای که همیشه در قاب شهرت، دست نیافتنی به نظر می رسد، اینکه چگونه زندگی می کند و بی هیچ تکلّفی از دغدغه های ساده و روزمره زندگی شخصی اش بگوید، بی شک خواندنش نه تنها خالی از لطف نیست بلکه جذاب به نظر می رسد.
*شما چند خواهر و برادر دارید رابطه تان با آن ها …

در جوانی ورزش باستانی می کردم/دست پختم حرف ندارد/حدود ۴۰۰ گروه تلگرام عضو هستم

گپ وگفت با چهره ای که همیشه در قاب شهرت، دست نیافتنی به نظر می رسد، اینکه چگونه زندگی می کند و بی هیچ تکلّفی از دغدغه های ساده و روزمره زندگی شخصی اش بگوید، بی شک خواندنش نه تنها خالی از لطف نیست بلکه جذاب به نظر می رسد.
به گزارش تسنیم ، گپ وگفت با چهره ای که همیشه در قاب شهرت، دست نیافتنی به نظر می رسد، اینکه چگونه زندگی می کند و بی هیچ تکلّفی از دغدغه های ساده و روزمره زندگی شخصی اش بگوید، بی شک خواندنش نه تنها خالی از لطف نیست بلکه جذاب به نظر می رسد.
*شما چند خواهر و برادر دارید رابطه تان با آن ها …
در جوانی ورزش باستانی می کردم/دست پختم حرف ندارد/حدود ۴۰۰ گروه تلگرام عضو هستم