دستگیری عاملان انتشار تصاویر شرارت در تلگرام

دستگیری عاملان انتشار تصاویر شرارت در تلگرام
شش پسر جوان که اقدام به انتشار تصاویر شرارت انگیز و اراذل و اوباش می کردند، در گرگان شناسایی و بازداشت شدند.

دستگیری عاملان انتشار تصاویر شرارت در تلگرام

شش پسر جوان که اقدام به انتشار تصاویر شرارت انگیز و اراذل و اوباش می کردند، در گرگان شناسایی و بازداشت شدند.
دستگیری عاملان انتشار تصاویر شرارت در تلگرام