سرانجام انتقال سرورهای تلگرام به کجا رسید؟

سرانجام انتقال سرورهای تلگرام به کجا رسید؟
وزیر ارتباطات در مورد انتقال سرورهای تلگرام به ایران و تکذیب مدیر این پیام رسان به خبرنگاران پاسخ داد.

سرانجام انتقال سرورهای تلگرام به کجا رسید؟

وزیر ارتباطات در مورد انتقال سرورهای تلگرام به ایران و تکذیب مدیر این پیام رسان به خبرنگاران پاسخ داد.
سرانجام انتقال سرورهای تلگرام به کجا رسید؟