فضای مجازی، مهم ترین بستر آشوب ها

فضای مجازی، مهم ترین بستر آشوب ها
دادستان تهران، استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر، تلگرام و برخی تارنما های معاند را مهم ترین بستر آشوب های اخیر در کشور دانست و افزود: به همین دلیل است که وقتی تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب ها هم فروکش کرد.

فضای مجازی، مهم ترین بستر آشوب ها

دادستان تهران، استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر، تلگرام و برخی تارنما های معاند را مهم ترین بستر آشوب های اخیر در کشور دانست و افزود: به همین دلیل است که وقتی تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب ها هم فروکش کرد.
فضای مجازی، مهم ترین بستر آشوب ها