مؤسس تلگرام بار دیگر به سازندگان «گروه های تلگرامی» وعده داد

مؤسس تلگرام بار دیگر به سازندگان «گروه های تلگرامی» وعده داد
مدیر عامل تلگرام بار دیگر وعده اضافه شدن امکانی که اجازه ترک گروه به سازندگان آن بدون حذف شدن گروه می دهد را داد.

مؤسس تلگرام بار دیگر به سازندگان «گروه های تلگرامی» وعده داد

مدیر عامل تلگرام بار دیگر وعده اضافه شدن امکانی که اجازه ترک گروه به سازندگان آن بدون حذف شدن گروه می دهد را داد.
مؤسس تلگرام بار دیگر به سازندگان «گروه های تلگرامی» وعده داد