نقش تلگرام در انتخابات پارلمانی ایران

مدیران شرکت تلگرام می گویند که حدود 20 درصد کاربران فعال آن ایرانی هستند. اینگونه به نظر می رسد که تنها ایالات متحده تعداد کاربران بیشتری از ایران بر روی این برنامه پیام رسانی دارد

میهن دانلود

نخبگان