پیام رسان های داخلی ظرفیت کل ایران را ندارد چه برسه به جهان

پیام رسان های داخلی ظرفیت کل ایران را ندارد چه برسه به جهان
یک کارشناس، تلگرام را پیام رسانی با قابلیت های زیاد دانست که شاید از رقبای خود بهتر باشد اما در ایران به پلت فرم اطلاع رسانی تبدیل شده و مردم را سطحی کرده است.

پیام رسان های داخلی ظرفیت کل ایران را ندارد چه برسه به جهان

یک کارشناس، تلگرام را پیام رسانی با قابلیت های زیاد دانست که شاید از رقبای خود بهتر باشد اما در ایران به پلت فرم اطلاع رسانی تبدیل شده و مردم را سطحی کرده است.
پیام رسان های داخلی ظرفیت کل ایران را ندارد چه برسه به جهان