چرا مخالفان برجام در امریکا از این توافق نگرانند؟

چرا مخالفان برجام در امریکا از این توافق نگرانند؟
مهدی ذاکریان استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه در اعتماد نوشت:
روز نوزدهم آذر از طریق کانال تلگرام یادداشتی از آقای دکتر سریع القلم با عنوان «آینده برجام» به دستم رسید. بسیار تعجب کردم و از دوست فرهیخته ای که آن را ارسال کرد پرسیدم آیا مطمئنید این مطلب از ایشان است؟ چون چنین اظهارنظری درباره برجام و دستگاه دیپلماسی کشور از یک استاد روابط بین الملل بعید است. پس از آن معلوم شد که در سایت و کانال رسمی ایشان چنین مطلبی ارایه شده است.
از آنجا که هم سابقه همکاری نزدیک با دکتر سریع القلم و هم دکتر ظریف …

چرا مخالفان برجام در امریکا از این توافق نگرانند؟

مهدی ذاکریان استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه در اعتماد نوشت:
روز نوزدهم آذر از طریق کانال تلگرام یادداشتی از آقای دکتر سریع القلم با عنوان «آینده برجام» به دستم رسید. بسیار تعجب کردم و از دوست فرهیخته ای که آن را ارسال کرد پرسیدم آیا مطمئنید این مطلب از ایشان است؟ چون چنین اظهارنظری درباره برجام و دستگاه دیپلماسی کشور از یک استاد روابط بین الملل بعید است. پس از آن معلوم شد که در سایت و کانال رسمی ایشان چنین مطلبی ارایه شده است.
از آنجا که هم سابقه همکاری نزدیک با دکتر سریع القلم و هم دکتر ظریف …
چرا مخالفان برجام در امریکا از این توافق نگرانند؟