یک اعتکاف تلگرامی!

یک اعتکاف تلگرامی!
آیا می توان تلگرام را که جزئی از زندگی ما شده از فضای اعتکاف حذف کرد یا این رسانه یکی از اعمال این ایام خواهد شد!

یک اعتکاف تلگرامی!

آیا می توان تلگرام را که جزئی از زندگی ما شده از فضای اعتکاف حذف کرد یا این رسانه یکی از اعمال این ایام خواهد شد!
یک اعتکاف تلگرامی!

اپدیت نود32

بازی