۸۲ درصد از دانشجویان از تلگرام استفاده می کنند

۸۲ درصد از دانشجویان از تلگرام استفاده می کنند
خرداد: در چهاردهمین عصرانه سواد رسانه ای فرصت ها و تهدیدهای استفاده از پیام رسان های داخلی و خارجی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سواد رسانه ای ایران، در ابتدای این نشست محمد صادق افراسیابی؛ مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران اظهار کرد: طی پیمایشی که با روش تصادفی در اردیبهشت ماه همین امسال در سطح هفت دانشگاه مادر شهر تهران، انجام دادم، برایم روشن شد که ۸۲ درصد دانشجویان در میان تمام شبکه های اجتماعی و پیام رسان عمومی و تخصصیشامل داخلی و خارجی از تلگرام استفاده میکنند. همچنین ۵۷ درصد دانشجویان اظهار کردند که اگر فقط نیم ساعت برای استفاده از اینترنت فرصت داشته باشند تنها در این زمان محدود از شبکه های اجتماعی و پیام رسان استفاده می کنند و این بیانگر این مطلب است که رفته رفته مردم تنها چیزی که از اینترنت میدانند استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان است.

وی با بیان اینکه قبل از فیلتر تلگرام گزینه های زیادی روی میز داشتیم که به آن توجه نکردیم، گفت: جدی ترین گزینه ما تقویت پیام رسان داخلی بود. گزینه بعدی تقویت سواد رسانه ای و اجرای طرح شامد …

۸۲ درصد از دانشجویان از تلگرام استفاده می کنند

خرداد: در چهاردهمین عصرانه سواد رسانه ای فرصت ها و تهدیدهای استفاده از پیام رسان های داخلی و خارجی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سواد رسانه ای ایران، در ابتدای این نشست محمد صادق افراسیابی؛ مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران اظهار کرد: طی پیمایشی که با روش تصادفی در اردیبهشت ماه همین امسال در سطح هفت دانشگاه مادر شهر تهران، انجام دادم، برایم روشن شد که ۸۲ درصد دانشجویان در میان تمام شبکه های اجتماعی و پیام رسان عمومی و تخصصیشامل داخلی و خارجی از تلگرام استفاده میکنند. همچنین ۵۷ درصد دانشجویان اظهار کردند که اگر فقط نیم ساعت برای استفاده از اینترنت فرصت داشته باشند تنها در این زمان محدود از شبکه های اجتماعی و پیام رسان استفاده می کنند و این بیانگر این مطلب است که رفته رفته مردم تنها چیزی که از اینترنت میدانند استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان است.

وی با بیان اینکه قبل از فیلتر تلگرام گزینه های زیادی روی میز داشتیم که به آن توجه نکردیم، گفت: جدی ترین گزینه ما تقویت پیام رسان داخلی بود. گزینه بعدی تقویت سواد رسانه ای و اجرای طرح شامد …
۸۲ درصد از دانشجویان از تلگرام استفاده می کنند