3 دختر، در اسارتگاه ویلایی جوان «بی. ام. و» سوار

3 دختر، در اسارتگاه ویلایی جوان «بی. ام. و» سوار
شهروند| پسر ثروتمند پس از طرح دوستی با دختران جوان در تلگرام، به بهانه خواستگاری آنها را به یک خانه ویلایی کشانده و نقشه تجاوز را اجرا می کرد. این پسر «بی .ام. و»سوار پس از دستگیری با انکار اتهام تجاوز، ادعا کرد که 3 شاکی پرونده اش در جریان یک انتقام گیری عجیب دست به شکایت زده اند.
چندی پیش دختر جوان زمانی که با گوشی موبایل، کانال های تلگرامی اش را بررسی می کرد، ناگهان پیامی از سوی یک پسر ناشناس دید. دختر جوان ابتدا به این پیام بی تفاوت بود اما پیام دوباره پسرجوان کافی بود تا نگار به او پاسخ دهد، همین کافی بود تا ارتباطی بین دختر و پسرجوان شروع شود. نگار ابتدا به سراغ عکس تلگرام پسرجوان رفت و پسری شیک پوش با لباس های مارک دار در کنار خودروی «بی. ام.و» را مشاهده کرد. دخترجوان ابتدا خیلی سرد با پسرجوان حرف زد تا این که اشکان ادعا کرد که او را در یکی از گروه های تلگرامی دیده و احساس خوبی به او دارد. این پسرجوان همان ابتدا ماجرای خواستگاری را مطرح کرد و خواست تا برای شناخت بیشتر همدیگر را ملاقات کنند. روز دیدار فرا رسید و اشکان سوار بر خودروی لوکس به دیدن نگار رفت و دخترجوان با دیدن …

3 دختر، در اسارتگاه ویلایی جوان «بی. ام. و» سوار

شهروند| پسر ثروتمند پس از طرح دوستی با دختران جوان در تلگرام، به بهانه خواستگاری آنها را به یک خانه ویلایی کشانده و نقشه تجاوز را اجرا می کرد. این پسر «بی .ام. و»سوار پس از دستگیری با انکار اتهام تجاوز، ادعا کرد که 3 شاکی پرونده اش در جریان یک انتقام گیری عجیب دست به شکایت زده اند.
چندی پیش دختر جوان زمانی که با گوشی موبایل، کانال های تلگرامی اش را بررسی می کرد، ناگهان پیامی از سوی یک پسر ناشناس دید. دختر جوان ابتدا به این پیام بی تفاوت بود اما پیام دوباره پسرجوان کافی بود تا نگار به او پاسخ دهد، همین کافی بود تا ارتباطی بین دختر و پسرجوان شروع شود. نگار ابتدا به سراغ عکس تلگرام پسرجوان رفت و پسری شیک پوش با لباس های مارک دار در کنار خودروی «بی. ام.و» را مشاهده کرد. دخترجوان ابتدا خیلی سرد با پسرجوان حرف زد تا این که اشکان ادعا کرد که او را در یکی از گروه های تلگرامی دیده و احساس خوبی به او دارد. این پسرجوان همان ابتدا ماجرای خواستگاری را مطرح کرد و خواست تا برای شناخت بیشتر همدیگر را ملاقات کنند. روز دیدار فرا رسید و اشکان سوار بر خودروی لوکس به دیدن نگار رفت و دخترجوان با دیدن …
3 دختر، در اسارتگاه ویلایی جوان «بی. ام. و» سوار