پیروزی نفت آبادان برابر همنام مسجدسلیمانیشاگردان نادر دست نشان در دیداری تدارکاتی موفق شدند، نفت مسجدسلیمان را از پیش رو بر دارند. این دیدار امروز (سه شنبه) در ورزشگاه