سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوندلینک را در تلگرام می فرستم و در جواب آن استیکر خندان نیش تا بناگوش بازشده زردرنگ را برایم