تلگرام آن گونه که ادعا می کند، امن است؟!پیام رسان تلگرام که به گفته سازندگانش از امن ترین پیام رسان های دنیاست، در حال حاضر بیش از ۱۰۰