شوخی مدیر آپارات با مدیر تلگرامخوش به حالت پاول که اینجا نیستی تا روی محتوی انقدر بهت سخت بگیرن و اعتبار سرویست رو زیر سوال ببرن. خوش به