استخدام منشی خانم در شرکت صنایع شیشه و آینه آگاهیشرکت صنایع شیشه و آینه آگاهی در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران