آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزیآگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی کارخانه