مهمانان خاص این هفته اتاق ایران را بشناسیددر هفته پیشِ رو اتاق بازرگانی ایران مهمان های خاصی همچون رئیس جمهور کرواسی، معاون صندوق بین المللی پول و رئیس