جامعه با اتصال به فضای مجازی از خط قرمز خود عبور کرده استدختر مرحوم پرورش با بیان اینکه فضای مجازی مردم را از خط قرمز عبور داده است،