کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرامدیگر نیازی به پوشیدن لباس چرک مرده و پاره و پوره ندارند. نیازی به حضور