بانک گردشگری در بین ده بانک برتر در زمینه شبکه های اجتماعیبانک گردشگری رتبه هشتم کیفیت شبکه های اجتماعی میان بانک ها و موسسات اعتباری کشور را کسب