اختلال موقت در پاسخگویی مرکز ارتباط بانک ملت در روز شنبهبه گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، به دلیل به روزرسانی سیستم های نرم افزاری مرکز ارتباط ملت،