اختلال تلگرام در اروپا و ایرانبررسی سایت Downdetector نشان می دهد، این اختلالات کلی بوده و علاوه بر ایران در اروپا نیز مشکلاتی وجود داشته است. اختلال تلگرام