به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، افزایش اثربخشی آموزش در راستای تحقق اهداف نقشه راه بانک، جامعیت، اعتباربخشی و هدفمندسازی فرآیندهای طراحی و برنامه ریزی دوره های