درخواست رئیس جمهور چچن از اروپابخش دیپلماتیک: رئیس جمهور چچن درخواست قابل توجهی را از کشورهای اروپایی در قبال ایالات متحده آمریکا بیان کرده است. “رمضان قدیروف” رئیس