آخرین اخبار از جایگزین تلگرامفرهنگ , مجله جامعه نشست بررسی ابعاد جایگزینی مسئله تلگرام در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار و در آن درباره لزوم یا عدم