از رفع فیلتر تلگرام تا تغییر و تحولات در حوزه مخابراتمهم ترین خبر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخاطبان در هفته ای که گذشت، رفع فیلتر تلگرام