از هر 10 ایرانی 6 نفر عضو شبکه های اجتماعی هستندنتایج نظر سنجی ایسپا نشان می دهد که از هر 10 ایرانی شش نفر در شبکه های اجتماعی