با تلگرام از وضعیت جاده ها شکایت کنید!وزارت راه و شهرسازی در امکان جدید که فراهم آورده، به مسافران این فرصت را می دهد تا اعتراضاتشان نسبت به