از عکس اسارت تا دیدن عکس سربریده شهید محسن حججیروز نو : همان طور که بود دیدم. شما این عکس را نگاه کنید، انگار نه انگار که شوهر