فیلم عجیب از کمک یک اسب به اسب دیگر برای فرار از اسطبل+ تصاویررکنا: اسبی برای رها شدن از افسارش از اسب دیگری کمک خواست. ر ویدئویی شگفت