آگهی استخدام منشی در پخش روغن موتورفاضلیآگهی استخدام منشی در پخش روغن موتورفاضلی پخش روغن موتورفاضلی یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر استخدام می گردد. محل کار:میدان سه