استخدام بازارایاب با حقوق و مزایا در شرکت نوین تجارت کیوان دختشرکت نوین تجارت کیوان دخت در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف