بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعهاخبار اقتصادی امروز ایسنا مجموعه ای از خبرهای مربوط به مذاکرات گازی، نارضایتی مردم از قطعات خودرو، جریان اخیر بازار طلا، یارانه،