دستگیری عاملان انتشار تصاویر شرارت در تلگرامشش پسر جوان که اقدام به انتشار تصاویر شرارت انگیز و اراذل و اوباش می کردند، در گرگان شناسایی و بازداشت شدند.