اما و اگرهای فیلترینگ شبکه های اجتماعیحمله به شبکه های اجتماعی در ماه های اخیر افزایش یافته است. مدتی است بحث فیلترینگ تلگرام و حتی اینستاگرام در برخی