خیلی ها این روزها سرشان با گروه های و کانال های مختلف تلگرام و شبکه های اجتماعی دیگر گرم است اما به گزارش ایرنا نتایج یک مطالعه جدید