شایعه ای در تلگرام که دست به دست می شد و منبعش ابتدا سایت منحل شده واحد مرکزی خبر بود، به سرعت در فضای فوتبال پیچید و وقتی