پسر جوان مرا به خانه مجردیش برد وآزار و اذیتم کردروز نو : دادستان عمومی و انقلاب شیروان در این باره گفت: چندی پیش دختری با حضور در