بعیدی نژاد: اهداف برجام را به منافع اقتصادی تقلیل ندهیممدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع