گلایه های بعیدی نژاد از فراموش کردن روزهای تحریممدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی